2011. október 29., szombat

Megnyílt a Magyar Kritikai Geográfusok Fóruma

Amerikában a '60-as évektől kibontakozó kulturális forradalom során a tudományos racionalitás mindenható szerepét és a magas kultúra normarendszerét megkérdőjelező, alulról szerveződő mozgalmak bontakoztak ki, amelyeknek fontos helyszíneivé váltak az egyetemek. Ez a forradalmi hullám a világon egy egész időszak meghatározó jelenségévé vált, és a társadalomtudományokban - így a társadalomföldrajzban is - kritikai elméletek elterjedésével járt együtt. Magyarországon ekkor az államszocializmus alatt a Tilt-Tűr-Támogat (3T) kultúrpolitika volt érvényben, a politikai rezsim a mindennapi életbe behatolva annak homogenizálódására törekedett, a tudomány pedig a felülről szervezett hatalmi mechanizmus eszközévé vált. Később, a rendszerváltással egy fiatal és gyakorlatlan képviseleti demokrácia jött létre, amelyben a társadalmi és tudományos életet a posztszocializmus vonásai máig meghatározzák. Ennek hátterében Magyarországon különösen időszerű lépésnek látjuk egy olyan fórum létrehozását, ahol teret adhatunk egy formálódó intellektuális csoportosulás számára a demokratikus részvételről és a társadalmi érdektelenség felszámolásáról, az elnyomással és kirekesztéssel szembeni ellenállás formáiról, a megoldási alternatívákról szóló diskurzusnak, és végső soron elérni, hogy az egyetem a kritikai gondolkodás helyszíne legyen.

Diáktüntetések az 1960-as években USA-ban.
Forrás: http://www.gcsehistory.org.uk/modernworld/usa_civilrights/studentprotests.htm
A rendszerváltás óta felnőtt egy új, így főként fiatalokból álló geográfus generáció, akiknek egy része változtatni akar a jelenlegi társadalomföldrajz berendezkedésén és irányultságán. Ez a változás nem pusztán a "gazdaságföldrajz" dogmatikus uralma után felvirágzó új kutatási területek megjelenését képezi (ahogyan idáig jellemzően történt), hanem olyan szemléleti irányzatok előirányozását, amelyek révén egészen másképpen gondolkodhatunk a világról, a társadalom működéséről, illetve a társadalomföldrajz hagyományos fogalmairól (pl. táj, hely, tér) és annak tudományos szerepéről. Ez az új csoportosulás úgy hiszi, hogy az új megismerésmódok mellett a mindennapi életre érzékenyebb geográfiára van szükség. Különösen égető szükség van erre egy, a gazdasági világválság (2.0) által mélyen sújtott és megosztott Magyarországon, ahol az elidegenedés, a létbizonytalanság, szociális válság, az elszegényedés, a kirekesztés és a társadalmi marginalizálódás egyre félelmetesebb méreteket ölt.

A Fórumnak nem
célja egy politikai párt támogatása, hanem minden olyan mozgalom és kezdeményezés figyelemmel kísérése, amelynek tevékenysége a Fórum céljaihoz hasonló - célja a civil mozgalmak és az autonóm közösségek kohéziójának erősítése, a részvételi demokrácia támogatása. A Fórum magát autonómnak tekinti, így nem rendeli alá tevékenységét semmilyen más szervezetnek, vagy kezdeményezésnek, amely a honlapon szerepel - célja a tudományos érvényű diskurzus kialakítása az általa fontosnak tartott problémákról. A Fórum mindazonáltal elválaszthatatlannak tartja a tudományos tevékenységet a társadalompolitikai véleménynyilvánítástól és szerepvállalástól. Mindezt teszi annak tudatában, hogy elismeri a társadalomtudományi kutatás szituációba ágyazottságát, mivel a kutató is értékeket képvisel, része, cselekvője az általa kutatott társadalomnak, hogy mit és hogyan kutatunk, előfeltevéseink alakítják; reflexivitását, hiszen a kutató és a kutatandó kölcsönösen formálják, meghatározzák egymást, így a létrehozott tudással mi magunk is alakítjuk a társadalmat, meghatározzuk az érzékelt valóság tartalmát. A szegénység földrajza, a feminista földrajz, a posztkolonialista földrajz stb. nem pusztán kutatási területek, hanem olyan szemléleti irányzatok, amelyek különbözően gondolkodnak a társadalomról és a világról.

A Fórum olyan közösségi portál kíván lenni, amelyet
a Fórum céljai iránt elkötelezettséget érző magyar kritikai geográfusok működtetnek. Legfontosabb céljai között állnak a kritikai szemléletek és tudások, valamint a kritikai földrajzhoz kapcsolódó információk megosztása, társadalmi cselekvési lehetőségek megfogalmazása, elméleti és gyakorlati párbeszéd kialakítása és egy elkötelezettségen alapuló intellektuális közösségi identitás megformálása. Mindehhez a tudományos és nem-tudományos szereplők együttes bevonása és egy olyan szerveződés szükséges, amely a megfelelő "kritikus tömeg" kialakításával cselekvőképessé tud válni mind az akadémiai, mind a mindennapi, közéleti szférában. A Fórum legfőbb feladatának tartja bebizonyítani, hogy Magyarországon igenis van kritikai földrajz.